Wyznajemy zasady wiary ustanowione w Piśmie Świętym, jest to wiara w: 

- Nieomylność całego Pisma Świętego, jako Słowa Bożego natchnionego przez Ducha Świętego

- Trój-jedynego Boga - jako Ojca, Syna - Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego

- Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, narodzonego z Marii panny

- Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele

- Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa i Jego powtórne przyjście

- Życie wieczne i wieczne potępienie

- Możliwość pojednania się z Bogiem przez wyznanie grzechów i przyjęcie oczyszczenia przez krew Jezusa Chrystusa

- Przeżycie chrztu w Duchu Świętym i doświadczenie charyzmatów Ducha Świętego

- Uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa