logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

Wersety do nauczenia dla szkólki niedzielnej grupa VI

Rok szkolny 2018/2019

09/09/2018 - Przypypowieści Salomona 3.5-6 

"Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!"

16/09/2018 - List Jakuba 5.8

"Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie."

23/09/2018 - 1 List do Koyntian 13.11

"Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce."

30/09/2018 - Ewangelia Mateusza 28.18-20

"A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata."

07/10/2018 - Księga Iajasza 59.2

"Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy."

21/10/2018 - 1 Piotra 1.18-19

"Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego."

28/10/2018 - List do Efezjan 2.8

"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar."

Wersety do nauczenia dla szkólki niedzielnej grupa VI

Rok szkolny 2017/2018

12/11/2017 - Ew. Jana 3,36

"Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim."

05/11/2017 - 1 Jana 3,18

"Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą."

29/10/2017 - Przypowieści Salomona 17,22

"Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało."

22/10/2017 - Galicjan 2,20

"Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie."

 

Wersety do nauczenia dla szkólki niedzielnej grupa VI

2017.05.14 - List do Rzymian 12,18

"Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie."

2017.05.07 - Jeremiasza 33,3

"Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!"

2017.04.16 - List do Hebrajczyków 10,36

"Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał."

2017.04.02 - List do Rzymian 5,23

"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej."

Do Góry