logo

KOŚCIÓŁ ZMARTWYCHWSTAŁEGO
w Tarnowskich Górach

Prześlij do:

 

Wersety do nauczenia dla szkólki niedzielnej grupa VI

2017.05.14 - List do Rzymian 12,18

"Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie."

2017.05.07 - Jeremiasza 33,3

"Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!"

2017.04.16 - List do Hebrajczyków 10,36

"Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał."

2017.04.02 - List do Rzymian 5,23

"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej."

2017.03.26 - List do Rzymian 5,12

"Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli."

2017.03.19 - Ks. Rodzaju 2,7

"Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą."

2017.03.05 - List do Efezjan 5,16

"Wykorzystując czas, gdyż dni są złe."

2017.02.26 - List do Galacjan 6,10

"Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary."

2017.02.19 - List do Rzymian 5,1

"Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa."

2017.02.12 - 2 List do Koryntian 5,15

"Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli."

2017.02.05 - List do Filipian 4,4

"Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się."

2017.01.15 - List do Kolosan 3,23-24

"Cokolwiek czynicie, duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie."

2016.12.18 - Dzieje Apostolskie 17,24-25

"Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko."

2016.12.11 - List do Hebrajczyków 12,24

"I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla."

2016.12.04 - 1 List do Tymoteusza 2,5

"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus."

2016.11.20/27 - List do Filipian 2,5-8

"Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej."

 2016.11.13 - Pierwszy List św. Piotra 1,1-2

"Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu."

 2016.11.06 - List do Rzymian 10,9-10

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu."

 2016.10.30 - 1 List do Tymoteusza 3,16

"Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały."

2016.10.23 - 2 List św. Piotra 2,1

"Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę."

 2016.10.09 - List św. Jakuba 2,13

"Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem." 

2016.10.02 - List do Rzymian 6,12

"Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego," 

2016.09.25 - Psalm 91,1-4

"Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem." 

2016.09.18 - List do Efezjan 6,13

"Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się." 

2016.09.11 - List do Efezjan 6,12

"Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich."

Do Góry