Służby w Kościele

Służby w Kościele

"A mamy różne dary według udzielonej nam łaski, jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu, jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu, jeśli kto obdarowuje, to w szczerości; kto jest przełożony, niech okaże gorliwość, kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością"
List do Rzymian 12,6-8"

Służba nauczająca i kaznodziejska

Wierzymy, że jednym z bardzo istotnych elementów życia chrześcijańskiego jest nauczanie oraz czynienie uczniami zgodnie z nakazem Pana Jezusa Chrystusa. Nauczanie oparte jest na prawdzie Słowa Bożego.

Służba ewangelizacyjna

Zgodnie z przesłaniem Pana Jezusa prowadzimy służbę ewangelizacyjną, w celu głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu z łaski za darmo. Służbę prowadzimy głosząc indywidualnie, na ulicach miasta, w więzieniach, organizując koncerty ewangelizacyjne i inne. 

Służba misyjna

Jako Kościół wierzymy, że poselstwo Pana Jezusa dotyczące głoszenia Ewangelii każdemu stworzeniu nie polega tylko na pracy lokalnej, ale również ma pole misyjne na obszarach całego globu. Jako Kościół wspieramy tą służbę.

„A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.”
‭‭Ewangelia według św. Mateusza‬ ‭28‬:‭18‬-‭20‬

Służba modlitewna

Jako Kościół wierzymy w skuteczność modlitwy. Regularnie modlimy się o sprawy Kościoła Jezusa Chrystusa jak i o tych którzą tego potrzebują.

„Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły”
‭‭Drugi list św. Pawła do Koryntian‬ ‭10‬:‭3‬-‭4‬ 

Służba muzyczna

Podczas nabożeństw prowadzone jest uwielbianie Boga wyrażane śpiewem i muzyką.

Służba techniczna

W ramach służby technicznej prowadzona jest obsługa nagłośnienia, nagrywania, streamowania i wszelkich inncyh narzędzi pomocnych do głoszenia Ewangelii.

Służba biblioteczna

W Kościele prowadzona jest biblioteka, z której członkowie naszej społeczności mogą wypożyczać różnego rodzaju materiały o charakterze chrześcijańskim.

Służba katechetyczna

Podczas niedzielnych nabożeństw prowadzimy nauczanie dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych od wieku przedszkolnego do ponadpodstawowego.

Spotkania młodzieżowe odbywających się w każdy piatek o godzinie 17:30.

Służba charytatywna

W Kościele znajduje się punkt, w którym można zgłaszać potrzeby jak i otrzymać pomoc materialną (ubrania, środki pierwszej potrzeby, itp.).

Klubik Dobrej Nowiny

Dwa razy w miesiącu organizowane są otwarte zajęcia dla dzieci z naszego miasta, okolic oraz domu dziecka. Zainteresowanych prosimy o wysyłanie korespondencji na klubik@zyciasens.pl 

Kalendarz wydarzeń

Niedziela 9:30 - nabożeństwo niedzielne

Poniedziałek 18:00 - spotkanie modlitewne

Środa 18:00 - nabożeństwo nauczające

Piątek 17:30 - spotkanie młodzieżowe

Sobota 9:00 - klubik Dobrej Nowiny *

Informacje

Kościół Zmartwychwstałego,

Tarnowskie Góry, ul. Andersa 61

E-mail: info@kztg.pl